NOTA DE INFORMARE
PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În calitate de operator de date cu caracter personal, SOFT SKIN CENTER SRL, cu sediul social în Bucuresti, sector 6, strada Lavandei, nr. 10, prelucrează datele cu caracter personal pe care ni le furnizați în mod voluntar sau în posesia cărora intrăm în mod automat atunci când vizitați pagina nostră de internet www.nomasvello-brasov.ro, în conformitate cu prevederile legislației naționale în vigoare aplicabile, ale Regulamentului (UE) 679/2016  privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD) şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicațiilor electronice, în condiții de siguranță, doar în scopul pentru care acestea au fost colectate.

SOFT SKIN CENTER SRL este preocupată în mod constant de asigurarea unei protecții ridicate a persoanelor cu privire la prelucrările de date cu caracter personal pe care le efectuează conform cadrului legal în vigoare.

Potrivit Regulamentului  (UE) 679/2016, SOFT SKIN CENTER SRL este operator de date cu caracter personal.

Când spunem „RGPD” ne referim la Regulamentul (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

 „Date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”);

Potrivit legislației, tu, în calitate de vizitator al site-ului ești o „persoană vizată”, adică o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Pentru respectarea dreptului pe care îl aveți în temeiul Regulamentului (UE) 679/2016 de a fi informați despre modul în care datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate la nivelul SOFT SKIN CENTER SRL, vă prezentăm în tabelul de mai jos mai multe detalii despre datele cu caracter personal pe care le prelucrăm, în ce scop prelucrăm aceste date, temeiul legal pe care  îl avem pentru a vă prelucra datele, categoriile de persoane vizate, termenul pentru care păstrăm datele dumneavoastră, modul de obținere al datelor(direct de la dumneavoastră, indirect de la alte persoane sau în  mod automat) și dacă prelucrăm datele personal sau utilizăm furnizori de servicii, respectiv împuterniciți conform art. 28 GDPR.

 

Apasa AICI pentru vizualizarea tabelului

 

DESTINAȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE PRELUCRĂM

Pentru a atinge scopurile menționate mai sus, utilizăm furnizori de servicii, respectiv împuterniciți conform art. 28 GDPR, de exemplu furnizorii noștri de servicii pentru hosting, platformă și servicii de întreținere sau  furnizorii noștri de servicii pentru trimiterea e-mailurilor și SMS-urilor, contactarea telefonică sau imprimarea de materiale publicitare personalizate, servicii de contabilitate, servicii de medicina muncii, etc  Ne asigurăm prin reglementări contractuale, că acești furnizori de servicii(împuterniciți) prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu legislația europeană privind protecția datelor, pentru a garanta un nivel ridicat de protecție a datelor. Putem, de asemenea, să transmitem datele dumneavoastră în vederea îndeplinirii unor obligațiilor legale, către autoritățile statului și atunci când este cazul organelor de urmărire penală.

 

TRANSFERUL DATELOR PERSONALE 

Nu transferăm datele personale colectate către state terțe sau organizații internaționale. Nu se efectuează alte transferuri de date cu caracter personal către alți destinatari, cu excepția cazului în care deținem obligația aceasta prin lege.

 

CONSECINȚELE NEFURNIZĂRII DATELOR PERSONALE SOLICITATE 

În cazul refuzului să ne furnizați aceste date personale, nu vom putea să vă oferim produsele  și serviciile noastre.

 

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

- dreptul de a obține confirmarea datelor cu caracter personal pe care vi le prelucram și, în caz afirmativ, aveți dreptul de acces la datele respective (dreptul de acces);

- dreptul de a obține de la noi, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, aveți dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete (dreptul la rectificare);

- În situațiile în care (1) datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor, (2) s-a retras consimțământul și nu există un alt temei juridic pentru prelucrare, (3) va opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea sau (4) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal, aveți dreptul de a obține ștergerea datelor care te privesc, fără întârzieri nejustificate (Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”);

- dreptul de a obține din partea noastră restricționarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri:(a) contestați exactitatea datelor, pentru o perioadă care ne permite nouă să verificăm exactitatea datelor; (b) prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;(c) nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dumneavoastră ni le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; (d) v-ați opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din RGPD, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile noastre legitime prevalează asupra drepturilor dumneavoastră (dreptul la restricționarea prelucrării)

- dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și aveți dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea noastră, în cazul în care: (a) prelucrarea se bazează pe consimțământ în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) sau al articolului 9 alineatul (2) litera (a) din RGPD sau pe un contract în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b) din RGPD și (b) prelucrarea este efectuată prin mijloace automate (dreptul la portabilitatea datelor)

- dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, în cazul în care decizia respectivă produce efecte juridice sau le afectează pe acestea în mod semnificativ și care se bazează exclusiv pe prelucrarea automată a datelor menite să evalueze anumite aspecte personale.

Nu aveți acest drept în cazul în care decizia: (a) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între dumneavoastră și SOFT SKIN CENTER SRL, (b) este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplică operatorului și care prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanei vizate; sau (c) are la bază consimțământul dumneavoastră explicit.

- În situația în care prelucrarea se bazează pe consimțământ, vă puteți retrage consimțământul în orice moment printr-o cerere expresă (dreptul de retragere a consimțământului)

- dreptul de a depune o plângere către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

- dreptul de a vă adresa instanțelor de judecată competente;

 

SECURITATEA DATELOR PERSONALE

SOFT SKIN CENTER SRL asigură un nivel ridicat de protecție şi de securitate împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, în cadrul operațiunilor efectuate asupra datelor cu caracter personal, prin măsuri tehnice şi organizatorice adecvate.

 

CUM VĂ EXERCITAȚI DREPTURILE 

Pentru a vă exercita drepturile legale, vă rugăm să ne contactați  prin intermediul adresei de e-mail office@nomasvello-brasov.ro

Termenul de răspuns este de 30 de zile, cu posibilitatea de prelungire

 

PROTECȚIA MINORILOR

Persoanele cu vârsta sub 16 ani nu ar trebui să ne transmită date personale fără consimțământul părinților sau tutorilor. Nu solicităm date personale de la minori. Nu colectăm cu bună știință astfel de date sau le dezvăluim unor terțe părți.

 

LEGĂTURI CĂTRE SITE-URI WEB EXTERNE

Site-ul nostru contine legaturi cu site-ul www.nomasvello.ro dar mai poate conține legături către site-uri externe care nu sunt acoperite de politica noastră de confidențialitate. Nu putem controla dacă aceste site-uri respectă regulamentele privind protecția datelor

 

ACTUALIZARE 

SOFT SKIN CENTER SRL poate actualiza în orice moment aceasta Nota de informare. Toate actualizările și modificările prezentei Note sunt valabile imediat după notificare, pe care o vom realiza prin publicare pe site și/sau notificare pe e-mail.

 

ÎNTREBĂRI ȘI SOLICITĂRI

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră sau doriți să vă exercitați drepturile legale în legătură cu datele  pe care le deținem sau dacă aveți îngrijorări cu privire la modul în care tratăm orice problemă de confidențialitate, vă puteți adresa cu o solicitare pe adresa de e-mail office@nomasvello-brasov.ro